Konektory a mezikusy

Spojka 1/2" 45140

18,00

Spojka 3/4" 45141

25,00

Spojka mosazná 1/2" 45192

95,00

Spojka mosazná 3/4" 45193

185,00

Mezikus spojovací plastový pro 2 rychlospojky 45136

15,00

Mezikus spojovací plastový pro 3 rychlospojky 45137

20,00

Mezikus spojovací mosazný pro 2 rychlospojky 45203

60,00

Mezikus spojovací mosazný pro 3 rychlospojky 45204

140,00

Konektor jednoduchý plastový s ventilem 45135

35,00

Rozdvojka s ventilem pro 2 rychlospojky 45134

65,00

Ventil zahradní 1/2" 45100

100,00

Ventil zahradní 3/4" 45101

150,00

Ventil zahradní 1" 45102

200,00

Ventil kulový 1/2" 45106

55,00

Ventil kulový 3/4" 45107

75,00